Waarover gaat ISO 17025?

In de standaard ISO 17025:2017 zijn de eisen voor de competenties van laboratoria, die tests en/of kalibraties uitvoeren vastgelegd. In eerste instantie zou men kunnen denken dat deze ISO standaard zich dus uitsluitend tot laboratoria richt, die in opdracht van klanten als onafhankelijke dienstverlener voor derden tests uitvoeren c.q. kalibraties verrichten. Maar de reikwijdte gaat verder. Ook bedrijven, die bijvoorbeeld in het kader van hun fabricageproces tests ten behoeven van hun kwaliteitscontrole of kalibraties moeten uitvoeren, vallen onder deze norm.  Daarbij speelt het geen rol of het om tests of kalibratieverrichtingen gaat die gestandaardiseerd zijn of dat het niet-gestandaardiseerde methodes betreft, zelfs in eigen lab ontwikkelde tests en ook de manier hoe monsters genomen worden, vallen onder de bepalingen van de ISO 17025:2017.

Anders dan de ”inspectienorm“ ISO 17020:2012 kent de “lab-norm” ISO 17025:2017 geen onderscheid  in accreditatie naar types. Een inspectie-instelling die conform ISO 17020:2012 voor Type A is geaccrediteerd, is een bedrijf dat uitsluitend voor derden (”klanten”)  inspecties uitvoert en een Type C inspectie-instelling is een organisatie die haar eigen producten mag beoordelen, uiteraard als aan de voorwaarden die aan onpartijdigheid en onafhankelijkheid gesteld worden is voldaan.

Waarop ligt de focus van ISO 17025?

Anders dan bij andere ISO-standaarden gaat het bij de “lab-norm” ISO 17025:2017 primair om de betrouwbaarheid en de kwaliteit van de methodes. Laboratoria die in opdracht van derden (klanten) tests en/of onafhankelijke kalibraties uitvoeren, kiezen er meestal voor om zich conform ISO 17025:2017 te laten accrediteren om zo de constante betrouwbaarheid van hun resultaten aan te tonen en een hoge mate van klanttevredenheid en acceptatie in de markt te bereiken. Er bestaat geen accreditatieplicht voor laboratoria, maar de accreditatie draagt wel bij aan de status van een laboratorium.

Wat is het verschil tussen ISO 17025 en ISO 9001?

Er zijn inderdaad veel overeenkomsten tussen de “lab-norm” ISO 17025:2017 en de ISO 9001 die eisen stelt aan kwaliteitsmanagementsystemen. Het gaat in beide gevallen om de continue verbetering binnen het gedocumenteerde kwaliteitsmanagementsysteem, waar regelmatig plaatsvindende interne audits deel van uit maken. Dit betekent voor laboratoria dat zij zich up-to-date dienen te houden wat nieuwe methodes betreft en dat zij altijd ernaar moeten streven wetenschappelijke en technologische vernieuwingen bij te kunnen houden. De standaard 17025:2017 vereist concreet ook de verankering van het kwaliteitsmanagementsystem in het laboratorium. De kwalificatie van de gebruikte apparatuur, de validatie van de toegepaste methodes  in verhouding tot hun nauwkeurigheid, robuustheid en reproduceerbaarheid worden beoordeeld en uiteraard dient ook het personeel aan vakbekwaamheidseisen te voldoen. De externe audits die door de  accrediterende instelling (RvA in Nederland en Belac in België) uitgevoerd worden ronden het geheel af. Hier onderscheidt zich de ISO 17025:2017 van de ISO 9001. Daar waar de ISO 9001 “slechts” certificeringsaudits toepast, kent die ISO 17025 het middel van een audit door een accrediterende instelling.

Is de standaard ISO 17025:2017 ook voor uw bedrijf een optie? Wij helpen u graag bij de inschatting. Vraag vrijblijvend een eerste gesprek met ons aan.