17025 Blog

De vier Duitstalige accreditatie instellingen, te weten de DAkkS (uit Duitsland), de AA (uit Oostenrijk), de SAS (uit Zwitserland) en de LAS (uit Liechtenstein) hebben op 6 november 2020 een document getekend waarmee men uniformiteit in de formulering van de scopes van accreditaties van testlaboratoria wil bereiken.

Thans verschillen de scope-formuleringen van de diverse accreditatie instellingen, wat mogelijk marktverstoringen tot gevolg heeft omdat opdrachtgevers verkeerde conclusies uit de scope aanduidingen kunnen trekken en hun labkeuze daardoor laten beïnvloeden. 

Een accreditatie instelling dient conform § 7.8.3 d) van de ISO/IEC : 2017 in de scope van een geaccrediteerd  testlaboratorium minimaal de volgende punten te vermelden :

  • het materieel of de producten, die geteste worden
  • de componenten, parameters en kenmerken, die getest worden
  • de uitgevoerde tests of soorten van tests  en waar van toepassing , de gebruikte technieken, methodes en/of apparatuur

In de richtlijn ILAC G18:2010 (Guideline for the Formulation of Scopes of Accreditation for Laboratories) staat beschreven wat een accreditatie scope moet benoemen: “The scope of accreditation of a testing, calibration or medical laboratory is the official and detailed statement of the activities for which the laboratory is accredited.

+ § 5.3 van de ISO/IEC 17025:2017 vereist dat een test laboratorium de omvang van zijn activiteiten dient te definiëren en te documenteren. Alleen voor deze omvang mag het laboratorium zijn tests uitvoeren. Indien documenten genoemd worden die louter opsommingen zijn van tests of voorwaarden van tests kan daarvoor geen accreditatie geclaimd worden.  Dit soort documenten dienen niet in een scope op te duiken. Hooguit een product standaard mag in de scope genoemd worden

Indien product standaards, technische normen of certificerings vereistes onderdeel zouden zijn van een scope zou abusievelijk de indruk gewekt kunnen worden dat het laboratorium dat tests uitvoert tegelijk ook certificeringen mag toekennen, daarvoor is het echter als testlab niet accrediteert.

De vier accreditatieinstellingen zijn tot volgend besluit gekomen; men gaat voortaan in een scope:

  • Bij voorkeur alleen tests en technische eisen, die aan deze tests  gesteld worden opnemen.
  • Indien het noemen  van procedures of in het kader van een  product certificering of door procedurele regels of  bij wet nodig is, dient er een notitie toegevoegd te worden dat  deze opmerkingen slechts als aanvullende informatie bedoeld zijn en niet bij de scope van de accreditatie horen.

In het geval dat productie standaards of andere procedures of wetten wel onderdeel van de scope zijn, dienen deze expliciet met precieze verwijzing naar  de desbetreffende hoofdstukken/alinea’s afgebakend te worden.