17025 Blog

Op 14 juni 2020 hebben wij op deze site bericht dat de International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)  op 11 juni 2020 de overgangstermijn voor de implementatie van de norm ISO/IEC 17025:2017 in het kader van Corona c.q. de COVID 19-pandemie had verlengd tot 1 juni 2021.

In navolging van de ILAC heeft op 3 december 2020 ook de Europese Commissie de termijn waarbinnen de geaccrediteerde laboratoria op de nieuwe norm ISO/IEC 17025:2017 dienen te zijn overgegaan, verlengd. De datum die de Europese Commissie hanteert is: 1 juli 2021 en is zodoende één maand later dan de termijn die ILAC toepast.

Op https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1835&from=NL
staat het Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/1835 van de Commissie, van 3 december 2020, dat op 4 december 2020 is gepubliceerd, inzake de geharmoniseerde normen voor accreditatie en conformiteitsbeoordeling. In bijlage III, punt 5 in de tabel staat dat het datum van schrapping van de ISO/IEC 17025:2005 op 1 juli 2021 is. Na 1 juli 2021 mag dus de obsolete norm  ISO/IEC 17025:2005 in de Europese Unie niet meer worden gehanteerd.

Geharmoniseerde normen

De Europese Commissie heeft op 14 november  2012, in het kader van de harmonisatie van in de EU geldende normen, de EU-Verordening 1025/2012 opgesteld. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1025&from=DE
Zoals in Nederland de NEN, in België de NBN en in Duitsland het DIN land-specifieke normen opstellen, vindt dit ook in andere lidstaten van de EU plaats. Door de afstemming  van deze internationale standaards wordt  middels  harmonisatie een minimaalconsensus van de norminhoud bereikt. Door de Europese normalisatie verwacht de EU een vergroting  van het concurrentie­vermogen van ondernemingen als gevolg van het mogelijk gemaakte vrije verkeer van goederen en diensten. De laboratoriumdienstverlening op basis van  internationale normen is een voorbeeld van het vrije verkeer van diensten.